Tarihle İlgili Seçme Sözler

Derleyen: Emekli Eğitimci Mustafa TAŞÇI

 

Tarih kâinâtın vicdanıdır.    Ömer Hayyam

 

Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir.    Chateaubriand

 

Tarih; mâzîyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.    

 

Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır.      Voltaire

 

Tarih; imansızlık ve  ahlâksızlık harabeleriyle doludur.    A. Şeref Güzelyazıcı

 

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

 

Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır.     George Bancroft

 

Tarih, muazzam bir erken uyarı sistemidir.     Norman Coisins

 

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.    Voltaire

                                                                                                                                                                                                 

 

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.   La Bruyere

 

Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir.     Alain

 

Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur.    J.J.Rousseau

 

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir.     Nâimâ

 

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir.    L. Chesterfield

 

Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak.    V. Hugo

 

Dünyayı idâre edenler ölülerdir.     Gustave Le Bonn

 

Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler.     Çin Sözü

 

Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır.     Kâzım Paşa

 

Tarih okuyanın aklı çoğalır.     İmam Şâfiî

 

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır.         A. Cevdet Paşa

 

Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.     Abdülbâki Gölpınarlı

 

Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binâenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer.    B.  Lewis    

 

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî değerlerinden koparmakla mümkündür.   B. Lewis

 

Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir.     T. S. Eliot

 

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hâfızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.      Peyâmi Safâ

 

Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur.     Çin Sözü

 

Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.     Dozy’nin İslâm Tarihi (Anıt. Küt. Atatürk bu sözün altını çizmiş.)

 

Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar.     Bahtiyar Vahabzâde

 

Geçmişini inkâr eden millet, babası bilinmeyen veya babasını inkâr eden çocuğa benzer; ya piçtir, yahut nankördür. Piç olmak kaderdir, nankörlük ise alçaklıktır.     Kadircan Kaflı

 

Türk tarihini Cumhuriyet’le başlatmak isteyen sapıkları; mâzi, din, an’ane, ecdâd tanımayan bizim mâhut nihilistleri düşündükçe İgnatus Donnely (1831-1901) adlı bir Amerikan politikacının Demokrat partililer aleyhinde söylediği bir nutkunun şu cümlesi aklıma geliyor: “D. Partililer bir katıra benzerler; ne ecdâdlarıyla iftihar edebilirler, ne de adlarını devam ettirebilecek evlâtlarının ümitleriyle yaşarlar.”     Nejat Muallimoğlu            

 

Milletlere bir tarih kitabında anlatılan yalan, yanlış ve çarpıklığın tesirini, o milletin hâfızasından ancak üç nesil sonra silebilirsiniz.    Büyük Tarihçi Michelet

 

Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur.   N. Muallimoğlu

 

Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil; ölüleri yaşıyor varsaymaktır.     G.K. Chesterton 

 

Müstakbeli bul sen de koşanlarla bir ol da

        Mâzîyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda

        Ahlâfa döner korkarım eslâfa hücûmu

        Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu?     Mehmet Âkif Ersoy

 

(Devlet arşivini kilo ile Bulgarlara satan İttihad ve Terakkî’ye):

        Bundan birkaç yüz sene evvel uyananlar,

        Bugün hâlâ uyuyanları görsün.

        Efsânesi kaybolsa kıyâmet koparanlar,

        Tarihini okkayla satanları görsün!?.     M. Cemal Kuntay

 

Tarihimi kefenlik bir bez gibi dürdüler..

        Beni dirilmesi yok ölümle öldürdüler.     Ozan (1967)

 

İnanmıyorum bana öğretilen tarihe!     N. Fazıl Kısakürek (1947)

 

Ben de tarih okudum, âlemi elbet bilirim.     Mehmet Âkif Ersoy

 

Altın bir devir idi; hatırla geçmiş günü

        Baştan başa cihânı tutmuş ecdâdın ünü.     Lâedrî

 

Donanma ordu yürürken muzafferen ileri

        Üzengi öpmeye hasretti, garbın elçileri.    M. Akif Ersoy

 

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz;

        Gelmişiz dünyaya” insanlık”nedir,öğretmişiz.          

        ... Bir taraftan dinimiz, ahlâkımız, irfânımız;

        Bir taraftan seyfe makrûn adlimiz, ihsanımız...    Mehmet Âkif Ersoy  

 

Gök kubbeyi delmiş, yedi iklimde minâre

        Göstermiş asırlarca ölümsüz bir idâre.     Yusuf Bakalım

 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı Tekbîr

        Bulur mu deli rüzgâr o sedâyı: “Allah Bir!”      N. Fazıl Kısakürek

 

Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan

        Bahseder gerçi duyanlar o onulmaz yaradan.

        Derler ki: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük

        Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.     Y. Kemal Beyatlı

 

Yazıklar oldu bizim târihî şânımıza

        “Kâfir ağlar, bizim ahvâl-i perîşânımıza!”     (İkinci mısrâ Fuzûlî’nin)

 

Ben şehitler çocuğu.. bir hâl olmuşum

        Ben bende değil.. ben, bana yâd olmuşum!     Nihad Yazar

 

El-âlem çalışıyor, fethetmeye Merih’i;

        Sen cebinde kaybettin, güneş dolu tarihi!     Necip Fazıl (1972)

 

Selçukîyim, yirminci asırda doğsam da!

        Osmanlıyım, cumhuriyet çocuğu olsam da!     Fethullah Gülen

 

Dün ne olmuşsa, bugün de aynı şeyler oluyor; güneş altında yeni şeyler yok.

 

“Tarih”i “tekerrür” diye târif ediyorlar

         Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?     Mehmet Âkif Ersoy

 

Tarih değil, hatâlar tekerrür ediyor.     Abdulhamid Han

 

* Bu bölümde yer alan sözler; emekli eğitimci Mustafa TAŞÇI'nın

"Nesillerden Nesillere Armağan Sözler Hazinesi"

adlı eserinden kısmen alınmıştır.

Düzenlenmiş içeriğin  telif hakkı, yazara aittir.

 www.tarihogretmeni.com

arih türk tarihi tarih kurumu tarih vakfı türk tarih kurumu dil tarih tarih dersi siyasi tarih tarih ve demokrasi tarih soruları toplumsal tarih popüler tarih türk tarih vakfı tarih ve toplum tarih ve düşünce tarih vakfi tarih dergisi buca tarih öss tarih tarih öğretimi tarih siteleri dil tarih coğrafya yakın tarih tarih şeridi tarih atlası turk tarih kurumu tarih nedir tarih çağları osmanlı tarih gerçekleri tarih yazar tarih eğitimi istanbul tarih dil tarih coğrafya fakültesi tarih felsefesi tarih kitapları tarih dergileri tarih ders notları türk tarih tezi öss tarih soruları tarih öncesi çağlar tarih öğretmenliği tarih ve demokrasi forumu tarih ve düşünce dergisi sözlü tarih tarih dersleri tarih ve toplum dergisi sinema tarih buluşması tarih yıllık plan tarih ödevi populer tarih tarih ansiklopedisi tarih bilinci türk dil tarih kurumu tarih sitesi www tarih com tarih öncesi devirler toplumsal tarih dergisi tarih vakfı yurt yayınları atatürk and tarih tarih devirleri tarih ilk yurdumuz ve tarihte anadolu tarih dersi yıllık planları tarih soru bankası dil ve tarih coğrafya fakültesi hürriyet tarih tarih bilgileri  atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu popüler tarih dergisi tarih değiştirme çizgisi tarih yıllık planları yalan söyleyen tarih utansın ankara tarih tarih haritaları tarih sözlüğü tarih resimleri türkiye ekonomik ve toplumsal tarih vakfı osmanlı tarihi türk tarihi inkılap tarihi sanat tarihi tarihi eserler inkilap tarihi islam tarihi osmanli tarihi tarihi eser bilgisayar tarihi istanbul tarihi matematik tarihi doğum tarihi futbol tarihi dünya tarihi bilim tarihi mısır tarihi türkiye tarihi internet tarihi müzik tarihi cumhuriyet tarihi edebiyat tarihi tiyatro tarihi avrupa tarihi iktisat tarihi istanbulun tarihi felsefe tarihi dinler tarihi kıbrıs tarihi internetin tarihi ankara tarihi eğitim tarihi spor tarihi basketbol tarihi kürt tarihi bilgisayarın tarihi ölüm tarihi düşünce tarihi istanbul un tarihi galatasaray tarihi uygarlık tarihi fenerbahçe tarihi genel türk tarihi roma tarihi anadolu tarihi izmir tarihi turk tarihi inklap tarihi amerikan tarihi tıp tarihi konya tarihi zamanın kısa tarihi basın tarihi amerika tarihi tarihi olaylar tarihi resimler kpss sınav tarihi türk sinema tarihi tarihi kentler birliği antalya tarihi bursa tarihi emeklilik tarihi mimarlık tarihi havacılık tarihi insanlık tarihi dünya kupası tarihi selçuklu tarihi tarihi roman adana tarihi kedilerin tarihi beşiktaş tarihi bizans tarihi demokrasi tarihi türk edebiyat tarihi ekonomi tarihi israil tarihi olimpiyat tarihi türk eğitim tarihi ankaranın tarihi izmirin tarihi moda tarihi kayseri tarihi trabzon tarihi yunan tarihi rock tarihi tc inkılap tarihi çanakkale tarihi tarihi evler rusya tarihi tarihi mekanlar bursanın tarihi ınkılap tarihi futbolun tarihi türkiye cumhuriyeti tarihi avrupa birliği tarihi paranın tarihi resim tarihi televizyon tarihi les sınav tarihi psikoloji tarihi türk tiyatro tarihi filistin tarihi tarihi yarımada yahudi tarihi ingiltere tarihi istanbulun tarihi yerleri tarihi para atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi denizcilik tarihi lig tarihi tarihi ve turistik yerler türk siyasi tarihi şampiyonlar ligi tarihi otomobil tarihi ırak tarihi ermeni tarihi müziğin tarihi tarihi paralar misir tarihi türk futbol tarihi eski mısır tarihi çin tarihi osmalı tarihi tasarım tarihi fizik tarihi fransa tarihi savaş tarihi tiyatronun tarihi kürtlerin tarihi radyo tarihi diyarbakır tarihi eczacılık tarihi erzurum tarihi fotoğraf tarihi sayıların tarihi ankara nın tarihi bankacılık tarihi iran tarihi fenerbahce tarihi giyim tarihi hemşirelik tarihi turkiye tarihi türk dilinin tarihi gelişimi kimya tarihi osmanlı tarihi reklamcılık tarihi internetin tarihi gelişimi kpss tarihi azerbaycan tarihi iktisadi düşünce tarihi japonya tarihi matematiğin tarihi tarihi hikayeler almanya tarihi gaziantep tarihi geometri tarihi gitar tarihi kıbrısın tarihi reklam tarihi sosyoloji tarihi tc inkilap tarihi türk islam tarihi alman tarihi teknoloji tarihi türk basın tarihi voleybol tarihi basketbolun tarihi hitit tarihi iletişim tarihi ingiliz tarihi manisa tarihi tarihi eser kaçakçılığı türk spor tarihi jazz tarihi istanbul un tarihi yerleri kpds sınav tarihi nba tarihi satranç tarihi sivas tarihi türklerin tarihi çorum tarihi caz tarihi hatay tarihi kibris tarihi rus tarihi sendika tarihi trigonometri tarihi türk inkılap tarihi antakya tarihi hindistan tarihi muhasebe tarihi türk demokrasi tarihi türk kültür tarihi cep telefonu tarihi ilkçağ tarihi istanbuldaki tarihi yerler tekstil tarihi balkan tarihi irak tarihi beşiktaş tarihi çorum tarihi alaca tarihi hitit tarihi islam tarihi tıp tarihi internet tarihi